image3 270

           กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายน.สพ.ประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์ ตำแหน่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) และสพ.ญ.พรทิพา  โรจนแสง สังกัด กรป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องการ์เด้นรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย วัตภุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหภาพยุโรป 

image2

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พริพา  โรจนแสง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ