IMG 20180706 112022980

 

     ในวันที่ 6 ก.ค. 61 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ และ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป้นประธาน ผอ. กรป. และ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ 
     ในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายมูลนิธิฯ ได้มีการชี้แจงถึงปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลดจำนวนสุนัขจรจัด และการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์ทราบ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แสดงจุดยืนของการมีเป้าหมายร่วมกันกับมูลนิธิฯ โดยกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี่้แจงระบบดังกล่าว และเปิดรับข้อคิดเห็นจากมูลนิธิ หรือหน่วยต่างๆ ที่ร่วมกันแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ระบบดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการของทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ มากที่สุด