270

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (39th SSOM -AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาพตะวัน ดีอินทร์ นายสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนกรป.เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว 
ทั้งนี้ขอสรุปวาระที่สำคัญทางด้านปศุสัตว์ ดังนี้

     1. The 14th ASEAN Working Group on Halal Food (ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 กค. 2561) 
           1.1 การรายงานผลการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14
           1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่าง ASEAN General Guidelines on Halal Food

     2. การเสนอเอกสาร Good Animal Practices for Pig Farm ให้ ที่ประชุม 39 th SSOM -AMAF พิจารณาให้ความเห็นชอบ

     3. การเสนอร่าง MOU ของ ASEAN -OIE พิจารณาให้ความเห็นชอบ

     4. ผลการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Livestock
          4.1 รับทราบการให้สัตยาบันของความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
          4.2 ให้ความเห็นชอบเอกสาร 3 ฉบับ
             - Rule of Procedure for the ASEAN National focal Point on Veterinary Product
             - ASEAN Stand Requirements for Animal Vaccine (3rd Edition)
             - ASEAN Good Animal Husbandry Practices (GAHP) pig 

 
 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ