769E9887 A656 4DB0 B4D1 8A50922E9DE7 prontipa rojansanasang 270

วันนี้(13 มิถุนายน 2561) กรป.ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม SPS Comittee ครั้งที่ 72 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นเพื่อประกอบการประชุม SPS Committee ครั้งที่ 72 และการหารือทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหารกับประเทศคู่ค้า ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ อย. มกอช. ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมคือเพื่อสรุปข้อมูล และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นติดตามด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อประกอบการเจรจากับประเทศคู่ค้า

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พรทิพา  โรจนแสง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ