S 60817413 270

30 พค. 2561 เจ้าหน้าที่ กรป. ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN-Hong Kong FTA : Opportunity to Explore Business to China
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ASEAN-Hong Kong FTA รวมถึงนำเสนอแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนในตลาดจีน

 

ข้อูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ