230968 270

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีและคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine) จำนวน 50,000 โด๊ส ภายใต้โครงการ Animal-Human Interface Program (AHIP) แห่งศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งอเมริกา (U.S. CDC) บริษัท MSD Animal Health จำกัด และองค์กร Mission Rabies เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ส่งมอบโดย Mr. Glyn Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นับว่าเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข U.S.CDC และ FAO และแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข และการสร้างเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว "Great and Good friend" เพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์

 

ข้อมูลโดย นางสาวพิชญ์นรี มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ