15276 270 1

           วันที่ 28 มี.ค. 61 ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดและปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ล๊อตแรกของไทย จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท เพื่อส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจาก ประเทศจีน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการค้าขาย และความร่วมมือด้านอื่นๆ 
           ทั้งนี้ผู้แทนของกรป. นำโดย นสพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพญ.บุญฑริกา กระจ่างวงษ์ และนายอัครินทร์ โมกไธสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะผู้จัดงาน และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วน
วันนี้(28 มีนาคม 2561) สัตวแพทย์วัชรพลโชติยะปุตตะ สัตวแพทย์หญิงบุญฑริกา กระจ่างวงษ์ และนายอัครินทร์ โมกไธสง ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ