S 64708640 270 1

เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง เข้าพบเพื่อหารือในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ การป้องกันไวรัสโคโรนาที่เกิดในสุกร และการแลกเปลี่ยนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ผลิตจากต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

S 30425164

S 30425165

S 30425166