IMG 4921 270

เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์
ได้มีการพิจารณาร่างพิธีสารเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่ระหว่างสำนักการนำเข้า ส่งออกอาหารปลอดภัย สำนักงานการกับการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันแห่งชาติ(AQSIQ) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะผู้แทนจากสำนักการนำเข้า ส่งออกอาหารปลอดภัย มณฑลยูนนาน ได้เข้าหารือกับคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาร่างของพิธีสารฯดังกล่าว ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวประกอบ ด้วยเนื้อหา รายละเอียดการส่งออกไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยส่งจากท่าเรือเชียงแสนของไทยไปยังจีน (ท่าเรือก่วนเหล่ย)
IMG 4920

IMG 4919