IMG 5611 270

สถานทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย และคณะเข้าหารือประเด็นการตรวจประเมินการผลิตลูกไก่และไข่ฟัก และน้ำเชื้อโค ณ ห้องประชุม 1/1 กรมปศุสัตว์