ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

 

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

IMG 4553 270

                 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 Professor Jozsef Ratky, University of Debrecen,Faculty of Agriculture and Food Science and Environment Management ประเทศฮังการี พร้อมด้วยรศ.น.สพดร.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เดินทางมากรมปศุสัตว์เพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางด้านพัฒนาพันธุ์สัตว์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรมปศุสัตว์ของไทยและกรมปศุสัตว์ของประเทศฮังการี


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC  KM DLD  Download  doc DLD