ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

 

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

IMG 4552 270

                       เจ้าหน้าที่ กรป. ได้เดินทางมารับผู้ฝึกอบรมชาวเวียดนามจาก Department of Animal Health จำนวน 4 คน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปฝึกอบรมเรื่องการผลิตวัคซีน FMD ระหว่างวันที่ 21-พ.ค.-16 มิ.ย. 2560 ที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และ RRL 

IMG 4551


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC  KM DLD  Download  doc DLD