IMG 6703 270

มื่อวันที่11 มกราคม 2561 ผู้แทนกรมฯ (นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ กรป.) เข้าร่วมการประชุม The Preparatory Senior Officials' Meeting of the 4th ASEAN -India Ministerial Meeting in Agriculture and Forestry (PRE-SOM 4th AIMMAF) ร่วมกับคณะกษ. โดยมีท่านปบัดกษ.เป็นประธานร่วมกับฝ่ายอินเดีย โดยมี10ประเทศอาเซียนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

            ทั้งนี้วาระที่สำคัญคือการพิจารณา ความก้าวหน้าของความร่วมมือในด้านเกษตรแบะป่าไม้ ทั้งในส่วนของ แผนปฏิบัติการ (2011-2015) และ (2016-2020)

ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกครั้งก่อนที่จะมีการประชุม AIMMAFของทุกปี ควรให้มีการจัด PRE-SOM AIMMAF ก่อนทุกครั้ง (ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัด PRE-SOM AIMMAF)

และที่ประชุมเห็นชอบว่าควรมีworking group ในการติดตามงานและประเมินผลความร่วมมือในกรอบนี้ด้วย

 

    โดยในช่วงเย็นของวันเดียวกันได้มีการซักซ้อมหารือกำหนดและเนื้อหาประเด็นต่างๆสำหรับรมว.กษ.ในวันประชุมAIMMAF

และช่วงพลบค่ำ ทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดียได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะรมว.กษ.ทีทำเนียบด้วย

 

 

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ