IMG 5707 270

                          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 Dr. Gea Wijers นักวิจัยจาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาพบปะหารือและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างนักวิชาการและ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของกรมปศุสัตว์ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของไทยและบทบาทของผู้หญิงต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม” ณ ห้องรับรองกรมปศุสัตว์ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.ภัฏฏินวดี สุภากุล ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์