IMG 5355 270

          นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ได้เดินทางเข้าหารือกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน คือ Dr.Tashi Samdup และคณะเจ้าหน้าที่ ได้แก่ Mr. Tshewang Tashi ตำแหน่ง Chief LPD (AI), Mr. Naiten Wangchuk ตำแหน่ง Chief R&D D, Dr.Kuenga Namgyel ตำแหน่ง Chief F&F D และผู้ประสานงาน Ms.Sonam Yangchen ตำแหน่ง Senior Dairy Technologist ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศภูฎาน โดยมีประเด็นหารือติดตามความคืบหน้าในโครงการและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทย-ภูฏานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่จะดำเนินความร่วมมือต่อไป

 

IMG 5357

IMG 5359

IMG 5372

IMG 5375

 

ข้อมูลโดย : นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เศรษฐกรชำนาญการ