IMG 5376 270

              วันที่ 23 สิงหาคม 2560 -- นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr Hoang Thanh Van อธิบดีกรมปศุสัตว์เวียดนาม และคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รัฐสภาเวียดนามและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการควบคุมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ด้านปศุสัตว์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม นี้ รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง และจะเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (Feed Quality Control Laboratory) และศึกษาบทบาทหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

IMG 5376

IMG 5377

IMG 5378

IMG 5379

ข้อมูลโดย : น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ