IMG 5354 270

 กรมปศุสัตว์ได้มอบให้น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และน.สพ.วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร  ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่38 สมัยพิเศษ (SPECIAL SOM -38 th AMAF) ,และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที14-17 ส.ค.2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ สรุปสาระสำคัญดังนี้                                          

      1.ท่านเลิศวิโรจน์   โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย                                       

     2.ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ (ASWGL)ซึ่งมีเอกสาร12 ฉบับ   เอกสารฉบับที่สำคัญเช่น    

                - Asean Guideline on prudent use of Antimicobials in Livestock
                -Mechanism for the ASEAN registration of Animal vaccine
               - Protocol for recognition of Animal Reference Laboratory for Animal vaccine testing
               - ASEAN Animal Identification and traceability system
               - Guideline on compartmentalisation of livestock production for Ruminant farm
               - ASEAN Regional strategy on AMR communication
ซึ่งเอกสารนอกจากนี้จะเป็นการรับรองTORและMechanism ของคณะทำงานASWGLและคณะทำงานย่อยภายใต้ ASWGL
               -ที่ประชุมยังขอให้ทุกประเทศสมาชิกเร่งกระบวนการให้สัตยาบัน ของบันทึกข้อตกลงของการจัดตั้งศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ของอาเซียนที่รัฐมนตรีลงนามกันแล้วให้เสร็จภายใน 1  ปี
     3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านอาหารฮาลาล(AWGHF)
               -Plan of Action on ASEAN cooperation on Halal food
               - TOR ของคณะทำงานAWGHF
     4. ในกรอบของASEAN-INDIA คาดว่าจะมีการประชุมในช่วงพ.ย.หรือธ.ค..นี้ซึ่งกรมปศุสัตว์โดยสทป.จะเสนอโครงการการผลิตแพะโดยใช้การผสมเทียมซึ่งจะเสนอโครงการให้ประเทศใน
กลุ่มASEAN เห็นชอบก่อนจะเสนอเจรจากับINDIA
     5. ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน39th AMAF  meetingและการประชุมที่เกี่ยวข้องที่เชียงใหม่ในช่วง25-29 ก.ย. 2560      

IMG 5354

         

ข้อมูลโดย : น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ