สถานที่ตั้ง :

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สังกัดกรมปศุสัตว์

ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ 

ที่อยู่ :

       69/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

       กรุงเทพมหานคร 10400

 

map

google maps 2014 Click Google map 

 

หมายเลขโทรสาร      0 2653 4443

หมายเลขโทรศัพท์    0 2653 4444 ต่อ 4172-3

E-mail                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระดับบริหาร

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

      ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

     

     Aungchalee                  Tienchai                              Photchana                             Prontipa                          Nopporn         

 

 นางอังชลี   ผุยนวล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 น.สพ.เธียรชัย  อนงค์รักษ์  

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

 

สพ.ญ.พจณา   สากระแสร์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ  

 

สพ.ญ.พรทิพา   โรจนแสง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบ

  ระหว่างประเทศ

 

นางนพพร  กล่ำเอม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์

  

 

                                             

                                                                                    

                                                                       


 

                  

                                                                                           

                                                                                          dld

Organization Structure

 

Untitled