โครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลัง

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(Structure of Division of International Livestock Cooperation)

 

1. บทบาทและภารกิจ

           1.1  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลง และข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

         1.2  กำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือ ท่าที และความตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

         1.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การทำความตกลง ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ

         1.4  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม

         1.5 ประสานงานและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

        1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. โครงสร้างกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

        2.1 ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

       2.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป

       2.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

      2.4 กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

      2.5 กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ

      2.6 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย

      3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่

3.1.1  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

3.1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

3.13 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง

      3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางด้านการพัฒนาปศุสัตว์ระหว่างประเทศของกรม

3.2.2  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนและเตรียมการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดเป็นท่าทีของประเทศไทย และติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

3.3.3  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างประเทศ สถิติข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

3.3.4  ติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

      3.3 กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.3.1   ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลง และข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการปศุสัตว์

3.3.2  ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือ ท่าทีและความตกลงทางวิชาการระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์ในระดับทวิภาคี พหุพาคี และองค์กรระหว่างประเทศ

3.3.3  ศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการและดำเนินงานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาอื่นๆ รวมถึงกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อรวบรวมจัดทำระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

3.3.4   ดำเนินงานและบริหารงานความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ รวมทั้ง GMS, ACMECS, IMT-GT

3.3.5   สนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปศุสัตว์ของอาเซียนในประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ในอาเซียนและตามแนวชายแดน

      3.4 กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.4.1  ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กฎ ระเบียบ กรอบความร่วมมือทางการค้า ท่าทีและความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์ ในระดับทวิภาคี และพหุพาคี

3.4.2   ศึกษา วิเคราะห์ด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

3.4.3   ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและนโยบายทางการค้า กฎระเบียบและมาตรการของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าปศุสัตว์ในเวทีการค้าโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าของไทย

3.4.4   บริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ด้านปศุสัตว์ในระดับทวิภาคี และพหุพาคี

3.4.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศด้านปศุสัตว์และให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับตลาดปศุสัตว์ในต่างประเทศให้ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3.5 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.5.1  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดทิศทางและนโยบาย การวางแผนการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ รูปแบบพิธีการด้านต่างประเทศ และการรับรองแขกต่างประเทศในการดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและดูงานระหว่างประเทศ

3.5.2   ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมสัมมนา

3.5.3   ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และผู้มาศึกษา ดูงานด้าน    การปศุสัตว์ของกรม และสรุปข้อคิดเห็น เอกสารด้านต่างประเทศ