สถานที่ตั้ง :

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สังกัดกรมปศุสัตว์

ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ 

ที่อยู่ :

       69/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

       กรุงเทพมหานคร 10400

 

map

google maps 2014 Click Google map 

 

หมายเลขโทรสาร      0 2653 4443

หมายเลขโทรศัพท์    0 2653 4444 ต่อ 4172-3

E-mail                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.