สถานที่ตั้ง :

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สังกัดกรมปศุสัตว์

ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ 

ที่อยู่ :

       69/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

       กรุงเทพมหานคร 10400

 

map

google maps 2014 Click Google map