ระดับบริหาร

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

      ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

     

     Aungchalee                  Tienchai                              Photchana                             Prontipa                          Nopporn         

 

 นางอังชลี   ผุยนวล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 น.สพ.เธียรชัย  อนงค์รักษ์  

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

 

สพ.ญ.พจณา   สากระแสร์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ  

 

สพ.ญ.พรทิพา   โรจนแสง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบ

  ระหว่างประเทศ

 

นางนพพร  กล่ำเอม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์