ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ บซ.กรป.4/2564 CDC รายละเอียด