announce ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ --> รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์