announceขอประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการที่มีความสนใจด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน สำนักงานที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ [[รายละเอียด]]