announceขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าร่วมงานรายละเอียดตามเอกสารแนบ [[รายละเอียด]]