announce  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยสอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 [[รายละเอียด]]