announce ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาชนแอลจีเรีย [[รายละเอียด]]