announceแจ้งประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดบริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางราชการเป็นหมู่คณะที่มีจำนวนผู้ร้องมากกว่า 20 ราย [[รายละเอียด]]