announce ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ [[รายละเอียด]]