announce ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น [[รายละเอียด]]