การนำเสนอ Briefing/Debriefing ในหัวข้อดังนี้

     1. Debriefing on the 40th APHCA Session โดย น.สพ.ธนวรรษ  เทียนสิน

        2. Debriefing on Regional Workshop on Climate Smart Livestock โดย นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์

       3. Dairy Asia Multi-stakeholder Platform Meeting โดย นายจีระศักดิ์  ชอบแต่ง

       4. Debriefing เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ โดย นายทศพล เดชยง

      5. Debriefing on The 25th Asean Consultative Committee on Standards and Quality Prepared Foodstuff Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ ๒๕ โดย สพ.ญ.สุภานันท์ บุญญกาญจน์/สพ.ญ.ปริญญา สาครเจริญ

     6. Briefing on WEPA Workshop on Project Introduction of Multistage Hybrid Wetland System in VietNam โดย สพญ. เมธาวี  ธรรมประทีป

articlestitlการเตรียมข้อมูล Briefing และถ่ายทอดข้อมูล Debriefing ในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ [[CLICK]]

articlestitl แบบฟอร์มการนำเสนอ Briefing [[CLICK]]

articlestitlแบบฟอร์มการนำเสนอ Debriefing [[CLICK]]

 

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ [[รายละเอียด CLICK]]