กรมปศุสัตว์  โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตวืระหว่างประเทศ ได้มีการจัดการให้ความรู้ในหัวข้อ "ตามติดภารกิจปฏิบัติการเมืิองท่า" เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ผอ.กรป. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

เอกสารเพิ่มเติม