270

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบถังขยะในโครงการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมขอเชิญชวนชาวกรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ ณ กรมปศุสัตว์ วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ข้อมูลโดย นายสุรศักดิ์ เล็กประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน