270

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมี รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุม