270

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบดูแล เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลโดย น.สพ.เธียรชัย อนงค์รักษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ