ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE อธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางไปมอบพันธุ์สุกร ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานด้านการค้าสินค้าเกษตร​ครั้งที่​ 2​ ระหว่างไทย-กัมพูชา
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง... Read More...
IMAGE การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม SPS Committee ครั้งที่ 73
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

270

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "นมไทย..วิกฤตและอนาคต" ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สหกรณ์โคนมนครปฐม บริษัท UBM Asia (Thailand) จำกัด บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการเสวนาดังกล่าว วิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์โคนมไทยในปัจจุบัน หลังจากการมีผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศที่ถูกนำเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม วิทยากรได้กล่าวถึงการปรับตัวของไทยที่ผ่านมา รวมถึงอุปสรรค ข้อจำกัด โอกาส และทิศทางของอุตสาหกรรมโคนมไทยในอนาคต ในมุมมองที่แตกต่างไปตามบริบทของวิทยากรแต่ละท่าน ทั้งนี้ วิทยากรทุกท่านต่างมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับน้ำนมโคไทยว่ามีคุณภาพไม่แพ้คู่แข่งอื่นๆ เพียงแต่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคในประเทศให้ได้มากขึ้น ให้คนไทยเกิดค่านิยมในการบริโภคนมไทยและเห็นความสำคัญของการดื่มนมเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการช่วยให้เกษตรกรเกิดความคุ้มค่าในการผลิตนม และการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เติบโตไปอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลโดย น.สพ.จีนะสูติ  อัตตนนท์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD