ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การจัดทำ MRA ของวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
  วันที่ 28 พย. 2561 คณะผู้แทนจากสัตวแพทยสภา... Read More...
IMAGE การหารือกับ Mrs. Susanna Miller, Second Secretary, New Zealand Embassy Bangkok
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า"
วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

270

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมี รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุม

270

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบดูแล เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลโดย น.สพ.เธียรชัย อนงค์รักษ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

270

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "นมไทย..วิกฤตและอนาคต" ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สหกรณ์โคนมนครปฐม บริษัท UBM Asia (Thailand) จำกัด บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการเสวนาดังกล่าว วิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์โคนมไทยในปัจจุบัน หลังจากการมีผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศที่ถูกนำเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม วิทยากรได้กล่าวถึงการปรับตัวของไทยที่ผ่านมา รวมถึงอุปสรรค ข้อจำกัด โอกาส และทิศทางของอุตสาหกรรมโคนมไทยในอนาคต ในมุมมองที่แตกต่างไปตามบริบทของวิทยากรแต่ละท่าน ทั้งนี้ วิทยากรทุกท่านต่างมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับน้ำนมโคไทยว่ามีคุณภาพไม่แพ้คู่แข่งอื่นๆ เพียงแต่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคในประเทศให้ได้มากขึ้น ให้คนไทยเกิดค่านิยมในการบริโภคนมไทยและเห็นความสำคัญของการดื่มนมเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการช่วยให้เกษตรกรเกิดความคุ้มค่าในการผลิตนม และการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เติบโตไปอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลโดย น.สพ.จีนะสูติ  อัตตนนท์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD