ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การจัดทำ MRA ของวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
  วันที่ 28 พย. 2561 คณะผู้แทนจากสัตวแพทยสภา... Read More...
IMAGE การหารือกับ Mrs. Susanna Miller, Second Secretary, New Zealand Embassy Bangkok
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า"
วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

iconfolder รายละเอียดตัวชี้วัดด้านกา่รพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 [[รายละเอียด]]

iconfolder รายงา่นแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder  นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 

โครงการ : หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างแบบประเมิน

 iconfolder เอกสารหลักฐาน

  • การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ของสถาบันเกษตราธิการ [[รายละเอียด]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักูตรการพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ) [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ) [[รายละเอียด]]


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD