ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การประชุม sps expert group ครั้งที่ 14 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2561... Read More...

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

iconfolder รายละเอียดตัวชี้วัดด้านกา่รพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 [[รายละเอียด]]

iconfolder รายงา่นแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder  นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 

โครงการ : หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างแบบประเมิน

 iconfolder เอกสารหลักฐาน

  • การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ของสถาบันเกษตราธิการ [[รายละเอียด]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักูตรการพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ) [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ) [[รายละเอียด]]


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD