ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE พิธีเปิดการประชุม Regional Conference on Veterinary Paraprofessionals in Asia
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ... Read More...
IMAGE การประชุม The 5th Joint Thailand-Malaysia Sub-Committee Meeting on Livestock Development
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ในปี 2560... Read More...
IMAGE การประชุม OIE Regional Commission for Asia,the East and Oceania ครั้งที่ 30
วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 22 พย. 2560... Read More...

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE พิธีวางพานพุ่ม งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560
            เมื่อวันที่ 14 พย. 2560... Read More...
IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 download

     หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0602/ว 4262 ลว.3 สิงหาคม 2560

 download

     รายละเอียดตัวชี้วััด
 download     แบบฟอร์ม 1

 download

       แบบฟอร์ม 2.1

 download

    แบบฟอร์ม 2.2

 download

       แบบฟอร์ม 3.1

 download

      แบบฟอร์ม 3.2

 download

    แบบฟอร์ม 4
 download เอกสารหลักฐาน

 download

  หลักสูตร Infographic กับการทำงานยุคใหม่

 download

 หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
 download การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล
 download การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GMP (Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
 download  หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 3
 book 005 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

 

 

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD