ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การปฏิบัติงานจุดรับรองและอำนวยการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
     เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 download

     หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0602/ว 4262 ลว.3 สิงหาคม 2560

 download

     รายละเอียดตัวชี้วััด
 download     แบบฟอร์ม 1

 download

       แบบฟอร์ม 2.1

 download

    แบบฟอร์ม 2.2

 download

       แบบฟอร์ม 3.1

 download

      แบบฟอร์ม 3.2

 download

    แบบฟอร์ม 4
 download เอกสารหลักฐาน

 download

  หลักสูตร Infographic กับการทำงานยุคใหม่

 download

 หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
 download การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล
 download การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GMP (Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
 download  หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 3
 book 005 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

 

 

 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC  KM DLD  Download  doc DLD