announce การศึกษาข้อกำหนดการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกร ภายใต้มาตรการสุขอนามัยสัตว์(SPS) โดย สพ.ญ.พรทิพา โรจนแสง [[CLICK]]