คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่250/2560 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต [[CLICK HERE]]