2 270

             ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดงานรวมพลังเพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้งในและต่างประเทศ          ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการแต่งกายข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

31