270

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า" เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 3 เมือง คือ ณ กรุงโตเกียว กรุงมอสโก และสหภาพยุโรป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

 

ข้อมูลโดย นางสาวฐานมาศ  ทิกำพล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มเอเชีย 2