ผู้อำนวยการ


Wacharapon

น.สพ.วัชรพล   โชติยะปุตตะ

  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์                      ระหว่างประเทศ

ข้อการปฏิบัติก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

IMAGE การสัมมนาเรื่อง Disease Prevention Management for Export ภายใต้งานแสดงสินค้าปศุสัตว์ VIV 2019
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ... Read More...

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

IMAGE การประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า"
วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE เจ้าหน้าที่ กรป. เข้าร่วมการปฏบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ กรป.... Read More...

คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

                  Untitled

                           สอบถามเพิ่มเติม :

                          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

                  Tel. 02-6534444 ต่อ 1351-2

                   E-mail : foreign@dld.go.th

 

External Link

               t01 01

            .......................................................

              Moc mix version 100 3 03

           .......................................................      

              OIE Logo 4

          ......................................................      

              FAO

         .......................................................      

             Untitled

         .......................................................

         LawASEANlogoooo

        ........................................................

 270

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์ โดยกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ตามติดภารกิจการปฏิบัติการเมืองท่า" เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 3 เมือง คือ ณ กรุงโตเกียว กรุงมอสโก และสหภาพยุโรป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

 

ข้อมูลโดย นางสาวฐานมาศ  ทิกำพล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มเอเชีย 2


 

 41 aLp

Mail DLD  IDP DILC KM DLD  Download  doc DLD