270

          ผู้แทนกรมปศุสัตว์เดินทางไปร่วมประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือและดูงานด้านการวิจัยทางด้านอาหารสัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ Tropical Crops Genetic Resources Institute (TCGRI), Chinese Academy of Tropical agricultural Sciences (CATAS) ณ เมือง Haikou มณฑล Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

          กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายอุดร สีแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนางสาวศศิธร เจาะจง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เดินทางไปในครั้งนี้

          ทั้งนี้ TCGRI, CATAS เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Affairs: MARA) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรับผิดชอบการวิจัยการเกษตรเขตร้อนของ MARA โดยวิจัยเกี่ยวกับ Germplasm Propagation and Conservation, Germplasm Resources of Tropical Crops, Tropical Pasture, Cassava, Animal Science, Tropical Fruits, Tropical flowers, Tropical Vegetables, Tropical Medicinal Herbs และTropical Rice โดยคณะผู้แทนฯได้เข้าพบ Professor Dr. Songbi Chen รองผู้อำนวยการของ TCGRI, CATAS และ Dr. Daun Cuifang รองผู้อำนวยการของ Division of International Cooperation, CATAS และคณะนักวิจัยของ TCGRI, CATAS ณ CATAS วิทยาเขต Haikou โดยได้มีการหารือความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องระหว่างกรมปศุสัตว์และ TCGRI, CATAS เพื่อนำไปสู่การลงนามใน Memorandum of Agreement ต่อไป และเมื่อการวิจัยอาหารสัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้องประสบผลสำเร็จลุล่วง ก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป

           นอกจากนี้คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมฟาร์มโคเอกชนชื่อ “ไห่เต้าเค้อนิ่ว” ที่มีโคพันธุ์แองกัสนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย ลูกโคเป็นลูกผสมแองกัสกับวากิว (แม่พันธุ์เป็นแองกัส พ่อพันธุ์เป็นวากิวที่ได้มามาจากการทำEmbryo transferจากญี่ปุ่น) เยี่ยมชมดูลักษณะการเลี้ยง โรงเรือน ลักษณะอาหารที่ใช้เลี้ยง (ฤดูร้อนเลี้ยงด้วยข้าวโพดหมัก และฤดูหนาวเลี้ยงด้วย king grass) ทั้งนี้สัดส่วนของอาหารหยาบ 25 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนอาหารข้น 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน อาหารสัตว์จะซื้อภายในเกาะ และส่งฆ่าภายในประเทศ น้ำหนักก่อนส่งโรงฆ่าอยู่ที่ 800 กิโลกรัม และได้เยี่ยมชมฟาร์มแพะเอกชน “ฟู่หยาง” มีแพะพันธุ์ไห่นานผสมแองโกลนูเบียน โดยแม่เป็นแพะดำไห่นาน และพันธุ์แองโกลนูเบียน ส่วนพ่อพันธุ์ดำ Hainan และพันธุ์นูเบียน แม่พันธุ์ใช้งานตั้งแต่อายุ 8เดือน - 7ปี และพ่อพันธุ์ใช้งานตั้งแต่อายุ 1 - 5ปี เลี้ยงแพะด้วย peanut hay สัดส่วนอาหารข้นอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัม/ตัว/วัน ฟาร์มนี้ผลิตอาหารสัตว์เองโดยปลูก King grass และถั่วลิสง คนไห่นานนิยมรับประทานเนื้อแพะโดยเฉพาะ Hotpot เลี้ยงประมาณ 8 เดือนโดยน้ำหนักก่อนส่งโรงฆ่าอยู่ที่ 30 กิโลกรัม

           อีกทั้ง TCGRI, CATAS ยังได้พาคณะผู้แทนเดินทางไปที่ ฟาร์มทดลองวิจัยของ CATAS วิทยาเขต Danzhou ในส่วนของฟาร์มโคขุนพันธุ์ Native Yellow Cattle กับวากิว โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อให้ได้ลูกโคที่โตไว เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้จะเลี้ยงประมาณ 2 ปี แล้วส่งโรงฆ่าต่อไป เยี่ยมชมฟาร์มทดลองวิจัยแพะ Hainan ผสม Black Goat จำนวน 400 ตัว เลี้ยงด้วย King grass และอาหารข้น และเยี่ยมชมฟาร์มทดลองวิจัยไก่พันธุ์ Danzhou ร่วมกับบ.เอกชน โดยวิจัยครึ่งหนึ่งและขายครี่งหนึ่ง ลักษณะไก่พันธุ์นี้คือ เล็กแต่เนื้ออร่อย น้ำหนักตัวอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัม/ตัว ทั้งนี้ลูกไก่จะมีการคัดเลือก 3 รอบ ก่อนการเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยดูจากน้ำหนักและลักษณะที่ถูกต้องตามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้ไก่ที่ high quality เนื้อที่อร่อย ตัวใหญ่ขึ้น ขาแข็งแรง

ข้อมูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ