270

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจาก สคบ., กรป., สนง.ปศข.3 และสนง.ปศจ.อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมควบคุมโรค ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกแบบบูรณาการตามแนวพื้นที่ชายแดนประเทศไทย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และได้สรุปแผนการดำเนินงานเบื้องต้นในบริเวณชายแดนประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และ สปป.ลาว แขวงจำปาสัก ดังนี้
         1. ลักษณะการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีระยะการดำเนินงาน 3 วัน ได้แก่ อบรมอาสาร่วมระหว่างอาสาไทย-ลาว 1 วัน, ลงพื้นที่ให้ความรู้ ฉีดวัคซีนและทำหมันในพื้นที่ฝั่งไทย 1 วัน และฝั่งลาว 1 วัน
         2. กำหนดวันปฏิบัติงาน คือ วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
         3. กำหนดพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่
                - ประเทศไทย: อ.สิรินธร (ช่องเม็ก) จ.อุบลราชธานี
                - สปป.ลาว: บ้านเหียง เมืองสุกุมา, กลุ่มบ้านดงยาง เมืองโพนทอง

ทั้งนี้ จะประสานงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พจณา  สากระแสร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ