270

เมื่อวีนที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิสวาน ยาคอบ รองประธานรัฐสภาฮ้งการีและประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกรแห่งชาติฮังการีและคณะเข้าพบหารือกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบน.สพ.สาโรช งามขำ พร้อม ผอ.กรป.เข้าร่วมการหารือ มีสาระสรุปทางด้านปศุสัตว์ดังนี้
       1.ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ของไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์อันดีและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและมีการหารือกันในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์ปีกและโรคของสัตว์ปีก
       2.ฮังการียินดีที่จะเชิญเจ้าหน้าที่ไทยไปดูงานด้านการควบคุมโรคAfrican Swine fever และการดำเนินการทำRegionalizationของโรคASF ในเร็วๆนี้
       3.ฮังการีประสงค์จะมึความร่วมมือกับไทยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร และ ฮังการีให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มาจากGMO
       4.การประชุมJoint Working Group ทางเกษตรระหว่างไทยกับฮังการีมีความก้าวหน้ากันมากซึ่งจะสามารถติดตามกิจกรรมระหว่างกันได้
       5.ฮังการีขอให้ไทยช่วยพิจารณาเนื้อสุกรพันธุ์ Mangalica

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการ กรป.