270

           เมื่อวันที่่ 27 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ MR. Polyvios Neocleous พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU)   ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย Food Safety Mission ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

           และวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health Mission) พร้อมด้วย Dr. Francisco Javier perez และ Dr. Ana Victoria Pascual Linaza คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
         - คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตรวจประเมินติดตามระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ซึ่งสหภาพยุโรปได้ตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ล่าสุดในปี 2011
         - กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Competent Authority: CA) ด้านสุขภาพสัตว์ ได้พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มแข็ง ศักยภาพและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ทั้งโรคในสัตว์ (animal disease) และโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน (zoonosis) โดยทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยได้รับการรับรองห้องวิเคราะห์ปฏิบัติการด้านโรคสัตว์จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เป็น OIE Regional Reference lab for Brucellosis และ OIE Regional Reference lab for FMD นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้

         กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก โรงงาน ด่านกักกันสัตว์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานงาน สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ล่าม ด้านวิชาการ และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย มีระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ที่ครอบคลุม ทั้งการป้องกัน (Prevent) การตรวจจับ (Detect) การตอบสนอง (Response) สามารถควบคุมและกำจัดโรคในสัตว์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบของสหภาพยุโรป โดยคำนึงถึงด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์